Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 23.12.2018 21:28:23 

Význam křestních jmen
1.1.
Nový rok
Původ jména: -
Význam jména: 1. lednem (Januarius) začíná rok od roku 45. př. n. l., od reformy římského kalendáře Řekem Sosigenem. V kalendářích před touto reformou začínak rok březnem.

2.1.

Karina
Původ jména: řecký
Význam jména: Švédská domácká zkrácenina řeckého jména Kateřina, což znamená "čistá", přeneseně "cudná, neposkrvněná".

3.1.

Radomila
Původ jména: slovanský
Význam jména: První složka jména rad je od slovesa raděti "starat se", druhá část mil je odvozeno od "milý", význam jména je "starostlivá a milá".

4.1.

Diana
Původ jména: latinský
Význam jména: Základem jména je latinské divus "božský", z něho mužské Divius a ženské Diviana - Diana. Původně byla Diana panenská bohyně měsíce, světla a přírody, která udělovala moc, později byla ztotožněna s řeckou Artemidou a převzala od ní další funkci bohyně lesa a lovu.

5.1.

Dalimil
Původ jména: slovanský
Význam jména: První část jména je příslovce dalje "dále", druhou složkou mil "milý", význam jména je tedy "(ať je) dále milý, (buď) dále milý".

6.1.

Kašpar
Původ jména: perský
Význam jména: První složka kaš znamená "poklad", druhá část pochází ze slovesa fero "nesu", význam jména je tedy "ten, kdo nese poklady".

6.1.

Melichar
Původ jména: foinický
Význam jména: První část pochází z melekh "král, druhá je od gart "čtyřhran", přeneseně "město".

6.1.

Baltazar
Původ jména: babylonský
Význam jména: Pochází z Beltšaccár "zachraň život králi" nebo "(Bůh) Baal chrání život".

7.1.

Vilma
Původ jména: německý
Význam jména: Ženská podoba k Vilém, pochází ze staroněmeckého Willahelm. První složka willo znamená "vůle", druhá helm "helmice, přilba". Význam jména je přeneseně "má vůle je mě chrání", česká domácká zkrácenina je Mína.

8.1.

Čestmír
Původ jména: slovanský
Význam jména: První složka jména pochází od podstatného jména "čest", druhá mir může mít několik významů - "mír", ale i "svět", "vyčištění, okrášlení", význam jména tedy může být "čestný soudce" nebo "ten, kdo ctí mír".

9.1.

Vladan
Původ jména: slovanský
Význam jména: Zkrácenina jmen začínajících na Vlad- (Vladimír, Vladislav ap.), lze vyložit jako "ten, který vládne". Ženský protějšek je Vladana, česká obdoba jména Vladěna.

10.1.

Břetislav
Původ jména: slovanský
Význam jména: První složka jména je odvozena od slovesa břečeti, původně "zvučeti, hlučeti", druhá část slav znamená "slavný", význam jména je "slavný (bojovým) rykem".

11.1.

Bohdana
Původ jména: slovanský
Význam jména: překlad řeckého jména Teodora. Theos znamená "bůh", dor se překládá jako "dar", význam jména je tedy "bohem dána, boží dar".

12.1.

Pravoslav
Původ jména: slovanský
Význam jména: Jméno se vykládá jako "slavící právo, právem slavný", obdoby jména jsou Prvoslav "první slavný", Pravomil "právo milující" a Pravdomil "pravdu milující".

13.1.

Edita
Původ jména: anglosaský
Význam jména: Základem je staroanglické Éadgyth, éad znamená "bohatství, štěstí, blaho", druhá část gýth je "válka, boj", jméno se vykládá jako "o bohatství bojující".

14.1.

Radovan
Původ jména: slovanský
Význam jména: Ženský protějšek Radovana. Jméno je překladem latinského "Hilarius" z latinského obecného "hilaris" - "veselý".

15.1.

Alice
Původ jména: starofrancouzský
Význam jména: Základem je starofrancouzské Aaliz, přijaté a lidově obměněné za staroněmecké Adelheid - "vznešené postavy".

16.1.

Ctirad
Původ jména: slovanský
Význam jména: Ze staročeského Čestislav, Četislav. První složka od "čest", druhá - slav od "slavný". Význam slova je "ten, kdo slaví čest (je slavný ctí)"

17.1.

Drahoslav
Původ jména: slovanský
Význam jména: Jméno lze vyložit jako "(náš) drahý (a) slavný". Ve staročeštině se vyskytovaly i zkrácené formy.

18.1.

Vladislav
Původ jména: slovanský
Význam jména: První složka jména Vladi - znamená "vládnoucí, vláda", druhá - slav "slavný". Obě složky jsou v mnoha slovanských jménech.

19.1.

Doubravka
Původ jména: slovanský
Význam jména: Význam jména je odvozen od podstatného jména doubrava "doubí, dubina les".

20.1.

Ilona
Původ jména: maďarský
Význam jména: Maďarská podoba jména Helena z řeckého helené "pochodeň z hořícího rákosí".

21.1.

Běla
Původ jména: slovanský
Význam jména: Ekvivalent cizích jmen Blanka a Kandida. Odráží starou podobu přídavného jména "bílá".

22.1.

Slavomír
Původ jména: slovanský
Význam jména: Novější obdoba jména Slavomil. První složka jména slav má význam "sláva, slavný", druhá mír může znamenat "mír" nebo "svět". Význam jména je "sláva míru" nebo "slavný soudce".

23.1.

Zdeněk
Původ jména: slovanský
Význam jména: Základem je jméno Sděslav, později Zdislav, z něhož byla vytvořena domácí podoba Zdeněk, která se osamostatnila. Ve jménu je zakódován základ sdě "udělat, sdělat", význam jména je tedy "udělat se slavným".

24.1.

Milena
Původ jména: staročeské
Význam jména: Jméno je tvořeno příponou -ena od přídavného jména "milý" a znamená tedy "milující, milá". Je obdobou latinského Amáta nebo Amanda.

25.1.

Miloš
Původ jména: staročeské
Význam jména: Tvořeno příponou -oš a základem přídavného jména "milý", stejně jako ženský protějšek s příponou -ena.

26.1.

Zora
Původ jména: staročeské
Význam jména: Význam jména je "ranní hvězda, denice", stejný základ je i ve slovech zornice, obzor... Cizí podoby jsou Apolena a Dagmar.

27.1.

Ingrid
Původ jména: severský
Význam jména: Vykládá se jako "jezdkyně boha Ing(w)", popřípadě "krásný Ing(w)e". Jméno je rozšířeno ve skandinávských zemích.

28.1.

Otýlie
Původ jména: německý
Význam jména: Zdrobnělina k mužskému Ota. Jméno má dlouhý vývoj, původní formou je staroanglosaské jméno Éadgar s významem "má bohatý hrad".

29.1.

Zdislava
Původ jména: slovanský
Význam jména: Ženská podoba mužského jména Zdislav. První složka jména je slovesný základ sdě "udělat, sdělat", význam jména je "udělat se slavným".

30.1.

Robin
Původ jména: germánský
Význam jména: Odvozeno od Robert, které pochází ze staroněmeckého Hruodperaht. První složka jména je hruod "sláva", druhá berath znamená "jasný, skvělý". Význam je tedy "slávou ozářený, slavné pověsti".

31.1.

Marika
Původ jména: maďarský
Význam jména: Obdoba jména Marie, které pochází z egyptsko-hebrejského Mirjam. Znamená "milovaná od boha Jahve".

1.2.

Hynek
Původ jména: německý
Význam jména: Vzniklo počeštěním německého Heinrich "Jindřich". První složka jména zní dnes v němčině Heim "domov", druhou je staroněmecké Ríhhi "vládce". Význam je tedy "vládce domu".

2.2.

Nela
Původ jména: latinský
Význam jména: Původně zkrácená domácká podoba jmen Kornélie, Petronela, Eleonora, ale i Helena. Zkracování však pokračuje v jména Ellen - Elen - En.

3.2.

Blažej
Původ jména: řecký
Význam jména: Jméno nejasného původu, význam se často vykládá ze řeckého blasios "trpící na zápal kloubů", popřípadě z řeckého bleché "bleptavý, breptavý, neopatrný, tupý".

4.2.

Jarmila
Původ jména: český
Význam jména: První složka jména jarý, z níž bylo odvozeno i jaro, znamená "bujný, prudký, silný", druhá složka mil(a) znamená "milující". Celý význam jména "milující prudkost, sílu, bujnost, jaro".

5.2.

Dobromila
Původ jména: slovanský
Význam jména: Význam obou složek jména je srozumitelný "milující dobro, komu je dobro milé". Rozšířenější je ve slovanském světě jméno Dobromíra.

6.2.

Vanda
Původ jména: polský
Význam jména: Jméno bylo vymyšlené okolo roku 1200 a je odvozeno od názvu řeky Vandalus (pojmenované podle germánského kmene Vandalů). V němčině se též hodnotí jako zkrácenina ženských jmen začínajících Wendel-, které znamená "Polabská Slovanka".

7.2.

Veronika
Původ jména: makedonský
Význam jména: Původní řecká podoba jména byla Phereniké. První složkou jména fere je základ slovesa ferein "nést", druhá část níke znamená "vítězství". Celý význam jména je "nositelka vítězství".

8.2.

Milada
Původ jména: staročeský
Význam jména: Novější varianta staročeského ženského jména Mlada, Mladena "mladá".

9.2.

Apolena
Původ jména: řecký
Význam jména: Od řeckého Apollónis. Přídavné jméno znamená "náležící (zasvěcená) bohu Apolonovi", může být též chápána jako "světlodárná" za českou podobu "Světla".

10.2.

Mojmír
Původ jména: slovanský
Význam jména: Staré slovanské jméno znamená "můj mír", původně patrně jméno blahopřejné "buď můj mír".

11.2.

Božena
Původ jména: český
Význam jména: Ženské jméno tvořené příponou -ena od podstatného jména Bůh, vyjadřuje vlastnost základního slova - "Bohem obdařená". Považuje se za českou obdobu jmen Benedikta, Beatrice, Theodora, Beáta.

12.2.

Slavěna
Původ jména: slovanský
Význam jména: Původ se odvozuje dvěma způsoby. Buď znamená "(ta, která je) slavena", nebo se odvozuje od Slovan, potom je význam jména "Slovanka (Slovačka, Slovenka)". Je českou podobou jména Glorie.

13.2.

Věnceslav
Původ jména: slovanský
Význam jména: Novověká slovanská obměna latinizované podoby jména Václav (Venceslaus), tzn. "více slavný". Na základě zvukové podoby se Věnceslav někdy spojuje se jménem Štěpán "věnec, ověnčený".

14.2.

Valentýn
Původ jména: latinský
Význam jména: Valentinus je odvozené od latinského valens "silný", přeneseně "něco znamenat, kypící zdravím". Ženský protějšek je Valentina, od stejného záýkladu vznikla jména Valerián, Valerie a Valja.

15.2.

Jiřina
Původ jména: řecký
Význam jména: Ženská podoba ke jménu Jiří. Odvozeno od řeckého geórgos "zemědělec, rolník", slovenské podoby jména jsou Georgína, Jurina, Jurajka.

16.2.

Ljuba
Původ jména: ruský
Význam jména: Osamostatnělá domácká podoba ruského jména Ljubov "láska". Jméno vzniklo překladem řeckého Charitas.

17.2.

Miloslava
Původ jména: slovanský
Význam jména: Ženská podoba ke jménu Miloslav, vykládá se jako "slavná milostí, slavící milost". Jméno je rozšířené ve všech slovanských jazycích. Zaměňovala se za latinské Gracie "půvabný, milý".

18.2.

Gizela
Původ jména: germánský
Význam jména: Vykládá se ze staroněmeckého gis(a)l "ušlechtilé dítě" nebo "rukojmí". Další možný význam může být i ze staroněmeckého gisello, původně "ten, kdo se mnou sdílí stejnou světnici".

19.2.

Patrik
Původ jména: latinský
Význam jména: Pochází z latinského pater "otec", vyjadřovalo "dítě, mající otce", z právnického hlediska tj. postavení a dědění. Ženský protějšek je Patricie, za českou obdobu jména se někdy považoval Vlastimil.

20.2.

Oldřich
Původ jména: -
Význam jména: Toto jméno má své kořeny ve starohornoněmeckém Uodalrích a znamená, že jeho nositel je "bohatý vládce, mající četné dědičné statky". V Německu existuje forma Ulrich.

21.2.

Lenka
Původ jména: keltský
Význam jména: Původem zkráceniny, domácké podoby jmen zakončených na -lena, nejčastěji Helena (Helenka), Magdaléna (Magdalénka), Apolena (Apolenka). Jméno lze vykládat podle toho, ke kterému má nositel vztah.

22.2.

Petr
Původ jména: řecký
Význam jména: Je překladem aramejského jména Kéfas. Aramejské képká stejně jako řecké pétrá znamená "skála". Jméno tedy označuje muže pevného jako skála.

23.2.

Svatopluk
Původ jména: slovanský
Význam jména: První složka je praslovanské svet, původně "silný", dnes přeneseně "svatý". Druhou je pluk "branný lid". Význam jména je "silný v branném lidu".

24.2.

Matěj
Původ jména: hebrejský
Význam jména: Pochází z hebrejského Mattyth Jáh(u) "dar boží", zkráceně Mattyjah. Obdobný význam mají i jména Božidar nebo Theodor.

25.2.

Liliana
Původ jména: latinský
Význam jména: Z latinského lilium - názvem květiny "Lilie" jako symbol krásy a čistoty. Jiný výklad jména je odvozenina z anglického Elizabeth, to je Alžběta.

26.2.

Dorota
Původ jména: řecký
Význam jména: Základem je řecké jméno Dorothea, doslova "bůh darů", ale chápe se jako jméno s převráceným sledem složek, totiž Theodéra, to je "boží dar".

27.2.

Alexandr
Původ jména: řecký
Význam jména: První složkou jména je alexó "bráním" a druhou 2. pád od andros "muž". Jméno tedy znamená "obránce mužů". Zajímavá je maďarská podoba Sándor (Šándor) a domácká podoba Saša.

28.2.

Lumír
Původ jména: český
Význam jména: Nové české jméno, známé z 19. století z rukopisu Královédvorského. Jméno lze považovat za zkráceninu jména Lubomír, to je "mírumilovný".

1.3.

Bedřich
Původ jména: staroněmecké
Význam jména: Původem je staroněmecké jméno Fridurihhi, první složka jména Fridu znamená "mír", druhá část rihhi "vládce". Význam jména je tedy "mírumilovný vladař, mocný (bohatý) mírem". Smyslem podobné je řecké Irenej nebo naše Miroslav a Lubomír.

2.3.

Anežka
Původ jména: řecký
Význam jména: Pochází z řeckého (h)agnos, což znamená "čistý, neposkvrněný". Přes latinu se dostala Agnes i do češtiny.

3.3.

Kamil
Původ jména: orientální
Význam jména: Camillus bylo už římské příjmení, avšak původ má etruský (tam znamená Merkura). Je příbuzné s řeckým jménem Kadmoš (zakladatel Théb).

4.3.

Stela
Původ jména: latinský
Význam jména: Pochází z latinského stella, což znamená "hvězda". Ze stejného základu je i jméno Esther, Esthera a podobné významem Aurora, Zora, Jitřenka.

5.3.

Kazimír
Původ jména: slovanský
Význam jména: Výklad jména je "ten, kdo kazí mír, ten, kdo vyhlašuje válku". Jméno se rozšířilo i do všech neslovanských jazyků celé Evropy.

6.3.

Miroslav
Původ jména: slovanský
Význam jména: Jméno lze vyložit jako "slavný mírem, slavící mír, mírumilovný". Stejný význem, ale s obráceným sledem složek, má i Slavomír, obdobné je jméno Friedrich (Bedřich). Ženský protějšek je Miroslava.

7.3.

Tomáš
Původ jména: syrský
Význam jména: Základem je syrské Tómá, dříve teómá, které v překladu znamená "dvojče".

8.3.

Gabriela
Původ jména: hebrejský
Význam jména: Ženská podoba jména Gabriel. První část jména geber znamená "silný muž", druhá -el "bůh". Význam jména je tedy "muž boží", ale jde vyložit i jako "přemohl mě Bůh".

9.3.

Františka
Původ jména: italský
Význam jména: Ženská podoba k František. Toto jméno je původně přezdívka, kterou dal otec Františkovi z Assisi pro jeho znalost francouzštiny.

10.3.

Viktorie
Původ jména: latinský
Význam jména: Latinské slovo victoria znamená "vítězství". Smyslem příbuzné jméno je Vítězslava, mužský protějšek Viktor.

11.3.

Anděla
Původ jména: řecký
Význam jména: Ženský protějšek k Anděl nebo Andělín. Anděl pochází z řeckého angelos "posel".

12.3.

Řehoř
Původ jména: řecký
Význam jména: Základem je řecké Grégórius "bdělý", ze kterého vzniklo i jméno Gregor. Domácká podoba Říha přešla v češtině na příjmení.

13.3.

Růžena
Původ jména: český
Význam jména: Je překladem latinského roza "růže", staršími jmény od téhož základu byly Rozina a Rozálie. Růžena je pradávné botanické jméno podobně jako Lilie - Liliana nebo Fialka - Viola.

14.3.

Rúth
Původ jména: hebrejský
Význam jména: Hebrejské Rúth je pravděpodobně staženo z R(e)úth "přátelství, přítelkyně".

14.3.

Matylda
Původ jména: starogermánský
Význam jména: První část jména je math "moc, síla", druhá hildi "boj". Význam je "mocná bojovnice".

15.3.

Ida
Původ jména: německý
Význam jména: Jméno Ida se spojuje se severským id "čin" nebo se staroněmeckým itis "žena". Další výklad je jako domácký tvar jména Idaberga.

16.3.

Elena
Původ jména: keltský
Význam jména: Elena je bulharská nebo ruská grafická varianta k Jelena.Jelena je ovšem ruská forma jména Helena, což pochází z řeckého heléne "pochodeň z hořícího rákosí", přeneseně "nositelka světla".

17.3.

Vlastimil
Původ jména: slovanský
Význam jména: Novější české jméno slovanského původu je složeno ze dvou částí. Lze je tvořit jako "milý vlasti, milující vlast", popřípadě "milující majetek, moc, vlásu" podle původního významu slova vlast "vlastnit (půdu)". Významová obdoba jména je Patrik.

18.3.

Eduard
Původ jména: anglosaský
Význam jména: Používá se též forma Edvard. Původní staroanglický tvar je Éadweart, jehož první složka éad je "štěstí, blaho", druhá část weart znamená "strážce".

19.3.

Josef
Původ jména: hebrejský
Význam jména: Základem všech forem jména je hebrejské Jóseph, které znamená buď "on (Bůh) přidá", dá se také přeložit jako "ať přidá, ať pokračuje". Ženský protějšek je Josefa, Josefína, existuje i spousta domáckých forem: Joža, Jožka, Pepa, Pepík, Sepp...

20.3.

Světlana
Původ jména: slovanský
Význam jména: Význam jména pochází ze základu svět- "světlý". Významově podobná jou cizí jména Lucie, Roxana a Indira.

21.3.

Radek
Původ jména: slovanský
Význam jména: Jméno vznliklo osamostatněním domácké podoby jmen začínajících na Rad- (Radomír, Radoslav, Radegast...), popřípadě končících na -rad (Ctirad, Zdirad...), lze jej vyložit i jako "radující se".

22.3.

Leona
Původ jména: řecký
Význam jména: Význam jména pochází z řeckého león "lev", latinská forma je leo. Českou obdobou jména je Lev a Leoš.

23.3.

Ivona
Původ jména: staroněmecký
Význam jména: Ženská podoba k Ivo. Je to francouzské jméno, jehož původ se vykládá srovnáním se staroněmeckým iwa "tis", přeneseně "tisový luk", popřípadě "válečník ozbrojený tisovým lukem".

24.3.

Gabriel
Původ jména: hebrejský
Význam jména: První složka jména je geber, což znamená "silný muž", druhá él se vykládá jako "Bůh". Význam je tedy "muž boží", ale je možný i "přemohl mě Bůh".

25.3.

Marián
Původ jména: latinský
Význam jména: Marianus je přídavné jméno k Marius, znamená "náležející k římskému rodu Máriů". Původní význem je z latinského masl, mlaris "muž".

26.3.

Emanuel
Původ jména: hebrejský
Význam jména: Immánú él znemená "s námi bůh". Ženská podoba je Emanuela.

27.3.

Dita
Původ jména: keltský
Význam jména: Stejně znějící podoba několika osamostatnělých zkrácenin jmen různého původu. Např: Judita, Edita nebo germánská Dietlind, Dietmunt aj.

28.3.

Soňa
Původ jména: řecký
Význam jména: Základem jména je řecké Sofija, jeho domácká forma Soňa se u nás i v cizině užívá jako samostatné jméno. V češtině se řecká Sofie změnila i na Žofii.

29.3.

Taťána
Původ jména: latinský, řecký
Význam jména: Ruská Taťjana se vysvětluje jako ženský protějšek k latinskému mužskému Tatianus, doslova "Tatiům (Tatiové byli starořímský rod) patřicí". Někdy se též odvozuje z řeckého Tattó s významem "rozdělovat".

30.3.

Arnošt
Původ jména: německý
Význam jména: Pochází ze staroněmeckého ernust "čestnost, rozhodnost, vytrvalost, boj". Začáteční písmeno E se v české variantě změnilo na A.

31.3.

Kvido
Původ jména: staroněmecký
Význam jména: Starogermánské Wido se vykládá jako "lesní". Jméno se dostalo do románských jazyků jako Guido. Dříve se psalo i v pravopisné podobě Quido.

1.4.

Hugo
Původ jména: germánský
Význam jména: Základem jména je buď starogermánské hugu "duch, mysl" nebo vzešlo z domácké formy jmen Hugubald, Hugubert, Huguwin...

2.4.

Erika
Původ jména: germánský
Význam jména: Ženský protějšek k severské variantě jmkéna Erich. Pochází z islandského Eirík(u)r "vážený vládce".

3.4.

Richard
Původ jména: germánský
Význam jména: Staroněmecké Richard se vykládá jako "mocný, tvrdý, silný vládce". První složka jména rík je keltského původu a souvisí s latinským rex "král". Druhá část je možno srovnat s německým hart "tvrdý".

4.4.

Ivana
Původ jména: hebrejský
Význam jména: Ženská podoba k Ivan, což je ruská forma jména Jan "Bůh je milostivý".

5.4.

Miroslava
Původ jména: slovanský
Význam jména: Ženský protějšek jména Miroslav. Lze vyložit jako "slavný mírem, mír slavící, mírumilovný". Jména obdobného významu jsou Slavomíra, Bedřiška, Frederika a Irena.

6.4.

Vendula
Původ jména: český
Význam jména: Původem domácká podoba jména Václav "více slavný", která se vyvinula ve jméno ženské. Někdy se Vendula považuje i za ženskou podobu k Vendelín.

7.4.

Heřman
Původ jména: germánský
Význam jména: První složka souvisí s německým Heer "vojsko", druhá část Mann znamená "muž, pán". Celý význam jména je tedy "branný muž, muž od vojska, válečník".

8.4.

Ema
Původ jména: germánský
Význam jména: Vzniklo ze zkráceniny Erma, Irma ze jmen jako Ermentrud, Irmagard. Staroněmecká Ermetrudis, Irmintrut znamená přibližně "velká, všeobsáhlá", popřípadě "pečovatelka".

9.4.

Dušan
Původ jména: slovanský
Význam jména: Jméno lze vyložit jako "ten, kdo má duši", respektive "dobrý dech", tj. silný, má odvahu, ducha. Domácí podoba Dušek se stala u nás také příjmením.

10.4.

Darja
Původ jména: řecký
Význam jména: Ruské ženské jméno, původně domácká forma k Doroteja. Základem je řecké Dórothea "dar boha, boží dar". Česká podoba je Dorota. Další výklad jména je ženská podoba k latinskému Darius "držící dobro".

11.4.

Izabela
Původ jména: hebrejský
Význam jména: Španělská podoba původem hebrejskéo jména naší Alžběty. Nejstarší řecká forma je Elíšéwah "můj Bůh je přísaha". Jiný výklad jména je z hebrejského Isebel "Bůh Bál povýšil". Česká podoba je Jezabel, z ní pak bylo odvozeno podstatné jméno "ježibaba".

12.4.

Julius
Původ jména: latinský
Význam jména: Původní význam jména není zcela jasný, vykládá se jako "vlasatý, zářící, mladý". Jiný výklad je z Jovilius "Jupiter", přeneseně "božský".

13.4.

Aleš
Původ jména: řecký
Význam jména: Původem staročeská domácká podoba jména Alexej, což je ruské jméno řeckého původu. Řecké alexein znamená "bránit", jméno se přeneseně vykládá jako "záštita, pomoc". Příbuzné jméno je Alexandr "obránce mužů".

14.4.

Vincenc
Původ jména: latinský
Význam jména: Základem je latinské přechodníkové přídavné jméno vinco "přemáhám", z něho Vincens "přemáhající".

15.4.

Anastázie
Původ jména: řecký
Význam jména: Ženská podoba k Anastáz, což je přídavné jméno k anástasis "vzkříšení, ()vstání". Ruská domácká podoba je Nastasja, častěji Nasťa, česká Stázka.

16.4.

Irena
Původ jména: řecký
Význam jména: Odvozeno od mužského jména Irenej. Řecké eirénaios znamená "mírumilovný". České obdoby jména jsou Lubomíra a Miroslava.

17.4.

Rudolf
Původ jména: germánský
Význam jména: Staroněmecky Hrudolf s první složkou hruod "sláva" a druhou -olf, která skrývá slovo Wolf "vlk". Celkový význam jména je "slavný vlk".

18.4.

Valerie
Původ jména: latinský
Význam jména: Ženská podoba k Valerián "náležící k rodu Valeriů". Základem jména je latinské sloveso Valere "být silný", přeneseně "něco platit".

19.4.

Rostislav
Původ jména: slovanský
Význam jména: Význam první části jména "ten, do rostí", tj. "množí", druhá -slav "slávu". Celý význam jména je tedy "ten, kdo rostí slávu, dává růst slávě". Domácká podoba je Rosťa.

20.4.

Marcela
Původ jména: latinský
Význam jména: Ženský protějšek k Marcel. Jméno je zdrobnělina od Marcus, což pochází od přídavného jména k Mars (bůh války). To se spojuje s řeckým marnamai "bojuji".

21.4.

Alexandra
Původ jména: řecký
Význam jména: První složkou jména je aléxo "brání" a druhou anér, 2. pád od andrós "muž". Význam řeckého jména Alexandros je "obránce mužů".

22.4.

Evženie
Původ jména: řecký
Význam jména: Ženský protějšek k Evžen, Eugen. Řecké eugenés "urozený", doslova "blaho-rodý"; první složka eu znamená "dobře", druhá gen "rod", ze základu gé "země", genesis "zrození".

23.4.

Vojtěch
Původ jména: slovanský
Význam jména: Jméno znamená "voje těšitel, útěcha, posila vojska".

24.4.

Jiří
Původ jména: řecký
Význam jména: Základem je řecké Georgios, přídavné jméno k geórgós "zemědělec, rolník". První složkou jména je řecké gé "země", stejně jako u slov geologie, geografie a druhou částí je ergon "dílo, práce", podobně jako u erg (jednotka práce), energie, chirurgie, dramaturgie...

25.4.

Marek
Původ jména: latinský
Význam jména: Latinské Marcus je zkrácenina přídavného jména k Mars. To se spojuje s řeckým marnami "bojuji". Mars je římský bůh války, spojen s planetou Mars, jméno se vykládá jako "bojovný, bojovník, válečník".

26.4.

Oto, Ota
Původ jména: německý
Význam jména: Otto- se pokládá za domáckou zkrácenou formu ke jménu začínajícím na Ot- jako Ottomar, Ottokar, Otfried...

27.4.

Jaroslav
Původ jména: slovanský
Význam jména: Význam provní složky jména je "(bu)jarý, prudký", ale i "silný, přísný". Z téhož slova byl vytvořen i název ročnío období. Druhá část je -slav "slavný, význačný". Význam jména je tedy "jarostí, silou, prudkostí slavný".

28.4.

Vlastislav
Původ jména: slovanský
Význam jména: První část jména znamená "vlastnit, mít majetek, moc, vládu", druhá složka -slav "být slavný". Celek lze tedy vyložit jako "slavný vlastnictvím, majetkem".

29.4.

Robert
Původ jména: staroněmecký
Význam jména: Nejstarší forma jména je staroněmecké Hruodperaht, odkud vznikl i Ruprecht. První složkou je hruod "sláva", druhou -peraht "jasný, skvělý". Celý význam jména můžeme vyložit jako "slávou zářící, ozářený".

30.4.

Blahoslav
Původ jména: slovanský
Význam jména: Význam jména Blahoslav je zřetelný, znamená "blahoslavený", ve smyslu "požehnaný od Boha". Blahoslav je českou podobou latinského jména Benedikt.

1.5.

Svátek práce
Původ jména: -
Význam jména: Svátek práce uvádějí český a slovenský občanský kalendář i kalendáře řady zemí světa. Vyhlásil ho kongres II. internacionály jako odezvu bojů amerických dělníků. První jeho oslava s manifestací se konala v Paříži roku 1889.Církev římskokatolická připomíná, že sv. Josef byl dělník - tesař a slaví svátek - sv. Josef Dělník.

2.5.

Zikmund
Původ jména: německý
Význam jména: Vzniklo ze staroněmeckého Sigimund. První část sigi- znamená "vítězství", druhá mund "ochrana, ochránce". Význam jména je tedy "vítězná ochrana, ochránce vítězství".

3.5.

Alexej
Původ jména: řecký
Význam jména: Základem je řecké alexein "bránit", znamená "obránce". Počeštěné Aleš je domáckou formou podobně jako ruské Aljoša.

4.5.

Květoslav
Původ jména: český
Význam jména: Jméno vzniklo jako obdoba původem latinského jména Florianus, ženská podoba Flóra. Lze vyložit jako "ten, kdo oslavuje květy" nebo je "oslavován květy".

5.5.

Klaudie
Původ jména: latinský
Význam jména: Mužský protějšek ke Klaudius. Základem je claudus "kulhavý", přenesený význam je "náležející ke starořímskému roku Klaudiů".

6.5.

Radoslav
Původ jména: slovanský
Význam jména: První složka je odvozena od rád, což znamená "radovat se". Možná je i souvislost s ruským raděť "starat se". Jméno se tedy vykládá buď jako "radost slavící" nebo "dbalý slávy".

7.5.

Stanislav
Původ jména: -
Význam jména: V kalendáři má dnes svátek Stanislav, ačkoliv v církevním tomu tak bylo již 11. dubna. Základem tohoto jména je staroslovanské stan, jež znamenalo "pevnost".

8.5.

-
Původ jména: keltský
Význam jména: Oslava výročí ukončení II. světové války - první den míru v roce 1945.

9.5.

Ctibor, Stibor
Původ jména: staročeský
Význam jména: První složka jména obsahuje kmen slova "čest", druhá má slovesný základ bor - z boriti "bojovati, přemáhati" (srovnání s českým bořit). Význam jména je "čestný v boji" nebo "bojující za čest".

10.5.

Blažena
Původ jména: český
Význam jména: Blažena je českou podobou latinského jména Beata, Beatrix nebo Beatrice. Pochází ze slova beatus "blažený" nebo beatrix "oblažující".

11.5.

Svatava
Původ jména: slovanský
Význam jména: Původní význam praslovanského svet znamená "silný". Jméno tedy znamená "silná".

12.5.

Pankrác
Původ jména: řecký
Význam jména: Základem je řecké jméno Pankrátios, které se vykládá z pankrátion "celkový závod" nebo pankratés "všemocný".

13.5.

Servác
Původ jména: latinský
Význam jména: Jméno patrně vzniklo ze slovesa servare "uchovávat", přeneseně "obsluhovat". Význam jména je potom "uchovatel", popřípadě "strážce" nebo "zachránce, zachráněný". Za českou obdobu se považoval Chranibor, stejný význam má i Branibor.

14.5.

Bonifác
Původ jména: laitnský
Význam jména: Bonifatius je latinské přídavné jméno od " bonifati "(člověk) dobrého původu". První část je bonus "dobrý" a druhá fatum "osud". Podobný význam má i jméno Felix, českou obdobou je Dobromír nebo Dobromil.

15.5.

Žofie
Původ jména: řecký
Význam jména: Je obdobou jména Sofie, kde základem je řecké sofia "moudrost". Jméno je chápáno jako zkrácenina z Hagia Sofia "Svatá Moudrost", což podle křesťanské filozofie vyjadřuje Krista, ale vztahuje se i na Pannu Marii jako poselství Boha lidstvu. Jménem byly nazvány chrámy v Konstantinopoli.

16.5.

Přemysl
Původ jména: staročeský
Význam jména: Staročeský Přemysl se vykládá jako "přemýšlivý, vynikající mysli" nebo "kdo vše dobře promýšlí". Domácké podoby jsou Přemek, Přemda, Přemyslek.

17.5.

Aneta
Původ jména: hebrejský
Význam jména: Z hebrejského základu Chynná(h) "milost" vznikla čtyři jména - Hana, Anna, Jan a Ivan. Aneta je potom francouzskou zdrobnělinou jména Anna (Annette). Význam jména je tedy "milopstná, milostiplná".

18.5.

Nataša
Původ jména: latinský
Význam jména: Nataša je ruskou domáckou podobou jména Natálie - "dítě Vánoc". Jméno v Čechách rozšířili I. světové válce naši legionáři navrátivší se z Ruska.

19.5.

Ivo
Původ jména: hebrejský
Význam jména: Ve slovanských jazycích je Ivo patrně domácká podoba k Ivan (ruské formy jména Jan) "Bůh je milostivý". Jiný význam jména pochází z germánského Iwa "tis", popřípadě "válečník ozbrojený tisovým lukem".

20.5.

Zbyšek
Původ jména: -
Význam jména: Jméno je vlastně domáckým tvarem Zbyslava nebo Zbyhněva. První složku jména tvoří sloveso "zbýti", takže dohromady by je šlo vyložit jako "zbyl hněv", ale jazykovědci se domnívají, že jde spíše o "člověka, kterému zbývá hněv". Najdou se i výklady jako "posilující hněv" nebo "rozlícený bojovník". Toto jméno je velmi oblíbené především v Polsku.

21.5.

Monika
Původ jména: -
Význam jména: Toto jméno má skutečně nevšední původ - jedná se o prastaré fénické jméno s významem "bohyně".

22.5.

Emil
Původ jména: -
Význam jména: Toto dnes velmi rozšířené a světově oblíbené jméno nosil slavný římský rod Aemiliů. Základem je latinské přídavné jméno aemilianus, jehož význam bychom mohli přeložit jako "soutěžící" nebo "soupeřící". Emil si tedy rád hraje a není lehké hned tak jej porazit.

23.5.

Vladimír
Původ jména: -
Význam jména: Toto jméno je velmi rozšířené především ve slovanském světě. A není divu, vždyť znamená, že jeho nositel je "velký svou mocí".

24.5.

Jana
Původ jména: -
Význam jména: Jana má stejný význam jako Jan. Jan je zkrácená forma jména Johanes, která k nám přišla přes německé Johannes. Základ v hebrejském jazyce je Jochánán "Bůh je milostivý". První část je zkrácené slovo Jahve "Bůh", druhá sloveso chanan "smilovat se".

25.5.

Viola
Původ jména: -
Význam jména: Toto překrásné jméno není u nás bohužel příliš rozšířeno. Jedná se o latinské jméno květiny fialky.

26.5.

Filip
Původ jména: řecký
Význam jména: Jedná se o řecké jméno s významem "milovník koní".

27.5.

Waldemar
Původ jména: -
Význam jména: Toto starogermánské jméno má základ ve slovech walten ("vládnout") a mar, které jazykovědci vysvětlují jako "velký". Waldemar je tedy člověk "velký svou vládou".

28.5.

Vilém
Původ jména: -
Význam jména: V Holandsku mu říkají Willem, v Dánsku, Švédsku a Německu Wilhelm, v Anglii William, ve Francii Guillaume a v Itálii Guglielmo. Všechny podoby mají počátek ve starogermánských slovech willo - "vůle" a helm - "helmice". Přeneseně lze tedy říci, že Vilém je "člověk, jehož předností byla silná vůle".

29.5.

Maxmilián, Maxim
Původ jména: -
Význam jména: Toto jméno prý vzniklo uměle, pro svého syna je nechal vytvořit německý císař Friedrich III. Chtěl totiž, aby jeho syn měl vzory ve slavných Římanech Fabiu Maximovi a Scipiu Aemilianovi. Maxmilián I. to skutečně dotáhl daleko, neboť v letech 1493-19 vládl jako německý král a římský císař.

30.5.

Ferdinand
Původ jména: -
Význam jména: Původní význam tohoto jména je asi k "jízdě se připravující", avšak někteří jazykovědci se domnívají, že znamená spíše "mír riskující". Záleží na tom, vyložíme-li první složku jako "jeti", nebo "mír". Aby to bylo ještě složitější, lze jméno také vysvětlit jako Fer Dyn Handu, což znamenalo "daleká je tvoje ruka", čímž byla míněna ruka ozbrojená. Jaký je pravý původ, asi nezjistíme, jisté však je, že toto jméno k nám přinesla habsburská dynastie.

31.5.

Kamila
Původ jména: -
Význam jména: Kamila je ženským protějškem Kamila. Pochází od římského příjmení Camillus. Slovo camillus nebo camilla představovalo v latině "hocha nebo dívku vznešeného původu, kteří byli vhodní pro posvátnou chrámovou službu".

1.6.

Laura
Původ jména: -
Význam jména: Jedná se nejspíše o domáckou formu k Laurentii, což je ženský protějšek k Laurentiovi. Další verze naznačuje, že počátky tohoto jména sahají až do antiky, kdy označovalo člověka, který pocházel z města Laurentium (přímořské město v Latiu).

2.6.

Jarmil
Původ jména: -
Význam jména: V kalendáři má dnes svátek Jarmil či také Jaromil. Obě jména jsou nověji utvořená a zřejmě jde o varianty ke jménu Jarolím, jehož původ není zcela jasný. Není vyloučeno, že prapůvodem bylo starořecké jméno Jeroným. U nás je více rozšířena ženská podoba tohoto jména, Jarmila. O její popularitu se zasloužil zejména nesmrtelný Máchův Máj.

3.6.

Tamara
Původ jména: hebrejský
Význam jména: Pochází z hebrejského támár "(datlová) palma", bylo to jméno označující ženu jako "živitelku, životadárnou".

4.6.

Dalibor
Původ jména: slovanský
Význam jména: První složkou jména je příslovce dalje (český dále), které se tu přeformovalo na slovesné, rozkazující dali- "vzdaluj", druhá část je staré sloveso boriti "bojovati, přemáhati". Význam je tedy "vzdaluj boj" neboli "boj ať je dále".

5.6.

Dobroslav
Původ jména: slovanský
Význam jména: Jméno se vykládá jako "slavný dobrem, dobrotivý". Ženský protějšek je Dobroslava, domácká podoba může být Dobeš. Významově příbuzná jsou jména Dobromil a Dobromír, za řeckou variantu jména se považuje Agaton.

6.6.

Norbert
Původ jména: germánský
Význam jména: První složka jména je název severu, německy "Nord", druhá část je původní beraht "jasný, skvělý". Význam jména je "slavný seveřan".

7.6.

Iveta
Původ jména: keltský
Význam jména: Jméno je zdrobnělá varianta k Ivona, což je ženská podoba jména Ivo. Znamená "tisový luk", popřípadě "válečník ozbrojený tisovým lukem". Jméno k nám přišlo z Francie.

8.6.

Medard
Původ jména: germánský
Význam jména: Je to stará podoba jména Mahtahard. Jeho první složkou je math "moc, síla", druhá část hardus znamená "tvrdý, přísný". Význam celého jména je "mocný a tvrdý (vládce)".

9.6.

Stanislava
Původ jména: slovanský
Význam jména: Ženská podoba od Stanislav. Staroslověnské stano je "stanoviště, tábor", druhá část slav znamená "slávu". Jméno se tedy vykládá jako "ustav (upevni) slávu" nebo "staniž se slavnou".

10.6.

Gita
Původ jména: východní
Význam jména: Jméno východního původu (iránské nebo indické). Je to osamostatnělá domácká podoba jména Margita (Markéta), které se k nám dostalo přes latinskou podobu Margarita. Staroindické maňdžárí znamená "pupen, perla".

11.6.

Bruno
Původ jména: germánský
Význam jména: Staroněmecké brúno znamená "hnědý, snědý, opálený burnet".

12.6.

Antónie
Původ jména: latinský
Význam jména: Ženský protějšek k Antonín. Z ruské podoby se osamostatnila forma Nina.

13.6.

Antonín
Původ jména: latinský
Význam jména: Antoninus je vlastně adoptivní jméino k Antonius, znamená "k Antoniovi patřící". Antonius je jméno římského šlechtického rodu. Původní význam latinského ante je "před", český význam jména "přední".

14.6.

Roland
Původ jména: germánský
Význam jména: Pochází ze starogermánského Hruoland. První složkou je hruod "sláva", druhá část land znamená "země". Šlo tedy o bojovníka, kterým se pyšnila jeho vlast.

15.6.

Vít
Původ jména: latinský
Význam jména: Pochází z latinského slova vitus "rád". Tento tvar se používá jen v tomto jménu, častější je se zápornou předponou invitus "nerad".

16.6.

Zbyněk
Původ jména: slovanský
Význam jména: Jde o osamostatnělou variantu jména Zbyhněv, které se vykládá jako "zbyl hněv". Jde o člověka, kterému "zbývá hněv" nebo "posilujícího hněv".

17.6.

Adolf
Původ jména: germánský
Význam jména: Vzniklo ze staroněmeckého Adalwolf. První složkou jména je adal "ušlechtilý", druhou wolf "vlk". Význam jména je tedy "ušlechtilý vlk". Za českou podobu se považuje Šlechtislav.

18.6.

Milan
Původ jména: slovanský
Význam jména: Novější jméno jihoslovanského původu, které je utvořeno od přídavného jména "milý, milovaný". Podobná jména jsou Míla nebo Milovan. Latinskou obdobou je Amand(us), Amat nebo Gracián.

19.6.

Leoš
Původ jména: latinský, řecký
Význam jména: Počeštělá podoba jména Leo(n) a také zkrácená domácká forma jmen začínajících na Leo- (Leopold, Leonard, Leontýn aj.). Starověké jméno Leo(n) znamená v řečtině i latině "lev".

20.6.

Květa
Původ jména: český
Význam jména: Novější české jméno, slovotvorná varianta ke Květuše, Květoslava či Květava. Považuje se za českou obdobu původem latinského jména Flóra. Význam je "kvetoucí, květinová".

21.6.

Alois
Původ jména: germánský
Význam jména: Původ jména je ve staroněmeckém Hlúdwig, ze kterého se vyvinul i Ludvík. První složka hlút znamená "slavný", druhá wíg "boj". Význam jména je tedy "slavný boj(ovník)".

22.6.

Pavla
Původ jména: latinský
Význam jména: Ženská podoba k Pavel, Pavlín. Paulus znamená "malý". Jméno vyjadřovalo nejen vzrůst, ale i oslovení "ty moje malá".

23.6.

Zdeňka
Původ jména: slovanský
Význam jména: Ženský protějšek ke Zdeněk. Jméno je variantou starších podob Zdeslava a Zděslava. První složkou je patrně slovesný základ sdě "sdělat, udělat", druhou -slav "slavný". Význam je tedy "udělala se slavnou".

24.6.

Jan
Původ jména: hebrejský
Význam jména: Zkrácená forma jména Johanes, která k nám přišla přes německé Johannes. Základ v hebrejském jazyce je Jochánán "Bůh je milostivý". První část je zkrácené slovo Jahve "Bůh", druhá sloveso chanan "smilovat se".

25.6.

Ivan
Původ jména: hebrejský
Význam jména: Ivan je ruskou formou jména Jan, takže jeho význam je taktéž "Bůh je milostivý".

26.6.

Adriana
Původ jména: latinský
Význam jména: Ženská podoba k Adrian - Hadrián. Je to přídavné jméno k (H)adria - města, které dalo jméno celému východoitalskému moři Adriatické - Jadranské. Význam jména je tedy "z města (H)adrie pocházející".

27.6.

Ladislav
Původ jména: slovanský
Význam jména: Zkrácená varianta jména Vladislav. Význam jména je "vládou slavný - slávě vládnoucí".

28.6.

Lubomír
Původ jména: slovanský
Význam jména: První složka lubo- znamená "milovník, milující", druhá -mir "mír", ale i "svět" nebo "pořádek". Jméno znamená tedy "milující mír, milující země bez válek a rozepří". Je významově podobné našemu Miroslav, řeckému Irenej a německému Bedřich.

29.6.

Petr
Původ jména: řecký
Význam jména: Jde o překlad aramejského jména Kéfas, Kepfa, což znamená "skála", stejně jako řecké pétrá.

29.6.

Pavel
Původ jména: latinský
Význam jména: latinský paulus znamená "malý", přeneseně "nepatrný". Paulus bylo už římské příjmení.

30.6.

Šárka
Původ jména: český
Význam jména: Jméno, které vytvořili dějepisci rozvádějící českou dívčí válku, o níž se zmiňuje kronikář Kosmas. Jako základ jména jim posloužil název skalnatého hřbetu na severozápadním okraji Prahy. Význam jména je tedy "skalnatý hřbet", lze jej srovnat s albáhnským sharane, či korsickým sar(r)a. Významově příbuzné je ke slovu Petra.

1.7.

Jaroslava
Původ jména: slovanské
Význam jména: Ženská podoba k Jaroslav (27.6.). Význam první složky jména uchovalo dosud nejlépe ruské jaryj obdobně naše bujarý "prudký, bujný, silný". Druhá složka -slav "slavný, význačný". Význam jména "Jarostí slavný, prudkostí (silou) slavný".

2.7.

Patricie
Původ jména: latinské
Význam jména: Ženská obdoba jména Patricius. Latinské patricius "otcovský, (mající) otce, pater "otec" vyjadřevalo "dítě mající otce", to znamená z právnického hlediska římské občanství, dědění atd. Přenesený význam jména vyjadřeje svobodný občan, urozený, šlechtický.

3.7.

Radomír
Původ jména: slovanské
Význam jména: První složka jména rad - se uvažuje, že jde o tvar slovesa raděti "starat se", druhá složka -mír se chápe jako přídavný jméno "milovaný". Význam jména je ten, kdo se postará o pořádek, (svět), mír.

4.7.

Prokop
Původ jména: řecké
Význam jména: Odráží sloveso prokóptó "vpřed, rázem" přeneseně prospívám nebo přídavné jméno prokópos připravevý k boji, přeneseně pohotový.

5.7.

Konstantin
Původ jména: latinské
Význam jména: Konstantin vychází z přídavného jména constans - stálý, pevný nemění, (konstantní).

5.7.

Metoděj
Původ jména: řecké
Význam jména: Metoděj z methodos - cesta za něčím, přeneseně způsob zkoumání, bádání, poznání.

6.7.

Jan Hus
Původ jména: hebrejské
Význam jména: Základem je hebrejské jméno Jochánán, kde první složba znemená Jahve Bůh, druhá chanán znamená sklonit se, přeneseně smilovat se. Význam jména je "bůh je milostivý".

7.7.

Bohuslava
Původ jména: slovanské
Význam jména: Bohuslava je ženská podoba k Bohuslav, význam obou složek jména je patrný na první pohled. Význam jména je "bohu sláva".

7.7.

Hostivít
Původ jména: české
Význam jména: Hostivít - význam jména je "hosti bydlete (s námi u nás), ten kdo ochotně přijímá hosty".

8.7.

Nora
Původ jména: latinský
Význam jména: Patrně zkrácenina jména Eleonara, znamená "bůh je mé světlo". Další výklad vychází z latinského honor "čest".

9.7.

Drahoslava
Původ jména: slovanský
Význam jména: Obě složky jména mají svůj původní význam. Význam jména "drahá svou láskou".

10.7.

Libuše
Původ jména: český
Význam jména: Souvisí s přídavným jménem libý, jeho základem je slovanské ljub "milý (milovat)". Příponu má stejnou jako některá podobná jména od jmen přídavných: Miluše, Světluše, Květuše.

11.7.

Olga
Původ jména: severský
Význam jména: ženský protějšek k Oleg. Souvisí buď s islandským Helgi/Helga, což znamená "přinášející slávu" nebo s německým heilig "svatý".

12.7.

Bořek, Bořivoj, Bořislav
Původ jména: český
Význam jména: Lze vyložit jako "boj vojska" nebo "slavný boj".

13.7.

Markéta
Původ jména: indický
Význam jména: Staroindické maňdžárí "pupen, perla" přešlo do latiny se stejným významem margarita "perla".

14.7.

Karolína
Původ jména: latinský
Význam jména: Z latiny převzaté jméno německého původu. Latincké ženské přídavné jméno ke Carolus - Karel. Základem je staroněmecké kar(a)l s významem "muž, mužský, chlap".

15.7.

Jindřich
Původ jména: německý
Význam jména: Pochází ze staroněmeckého Heimerich. První část heim znamená "domov" a druhá složka ríhhi se překládá jako "vládce". Celkový význam jména je tedy "vládce domu".

16.7.

Luboš
Původ jména: slovanský
Význam jména: Jde o domáckou podobu k Lubomír "mírumilovný", popřípadně o přetvořené Lubor vzniklé na základu Ljub- "Libý" znamená "milující les".

17.7.

Martina
Původ jména: latinský
Význam jména: Ženská podoba k Martin. Latinské Martinus je přídavné jméno k Mars, což je jméno římského Boha války. Význam jména je přeneseně "voják, žena pomáhající vojsku".

18.7.

Drahomíra
Původ jména: slovanský
Význam jména: Ženská podoba k Drahomír. První složka drago znamená "drahý", druhá mír "pořádek, svět". Význam jména je "(ten, kterému je) drahý pořádek, mír".

19.7.

Čeněk
Původ jména: latinský
Význam jména: Základem je latiské jméno jméno Vincentus, jehož domácí podoba Vincenzo "přemáhající" se čte Vinčenc.

20.7.

Ilja
Původ jména: hebrejský
Význam jména: Základem je Elíjjáhu, obě složky el i jahu znamenají "Bůh", jméno se vykládá jako "můj pán je Bůh".

21.7.

Vítězslav
Původ jména: slovanský
Význam jména: Vítězslav je náhrada za starší Vítoslav, ale její význam se chápe jako "slavný výtězstvím."

21.7.

Vítoslav
Původ jména: slovanský
Význam jména: Vítoslav znamená "slavný svým cílem".

22.7.

Magdaléna
Původ jména: hebrejský
Význam jména: Základem je obecné jméno Magdala s významem "věž", podle něho bylo pojmenováno městečko na břehu Genezaretského jezera Magdala. Význam jména je tedy "magdalenská, z Magdaly pocházející".

23.7.

Libor
Původ jména: latinský
Význam jména: Jméno má nejasný původu a význam. Liborus mohl vzniknout ze slovesa libare "obětovati", význam by pak byl "obětník, ten kdo provádí oběti".

24.7.

Kristýna
Původ jména: latinský
Význam jména: latinský tvar přídavného jména s významem "Kristova, Kristu náležící".

25.7.

Jakub
Původ jména: hebrejský
Význam jména: Hebrejské Jahagóbh souvisí s obecným názvem "paty", význam jména se vykládá jako ten "kdo se drží za patu", přeneseně "druhorozený".

26.7.

Anna
Původ jména: hebrejský
Význam jména: Základ vychází z hebrejského channáh, které znamená "milost", popřípadě "líbezná, milá".

27.7.

Věroslav
Původ jména: slovanský
Význam jména: Věroslav je nové umělé jméno proti staročeskému Věřislav. Lze vyložit jako "slavící víru".

27.7.

Gorazd
Původ jména: staroslověnský
Význam jména: Přídavné jméno gorazd znamenalo "zkušený, zdatný".

28.7.

Viktor
Původ jména: latinský
Význam jména: Základem je podstatné jméno victoria, což znamená "vítězství".

29.7.

Marta
Původ jména: aramejský
Význam jména: Základem je aramejské mar(a) "pán", ženský protějšek mar(a)thá "paní". Význam jména je "paní (domu), hospodyně", přeneseně "pečlivá".

30.7.

Bořivoj
Původ jména: slovanský
Význam jména: První složkou je staré sloveso boroti "bojovati, bořiti", druhá složka -voj je množné číslo k "vojín". Význam jména je tedy "ten, kdo vede vojsko do boje".

31.7.

Ignác
Původ jména: latinský
Význam jména: Význam jména není jednoznačně doložen. Dá se mluvit o podobě s agnatus "později zrozený" nebo cognatus "příbuzný" či snad ignis "oheň".

1.8.

Oskar
Původ jména: germánský
Význam jména: Vychází ze staroondického Osgar, kde první složka ós znamená "bůh" a druhá gar je "kopí". Význam jména "boží kopí".

2.8.

Gustav
Původ jména: švédský
Význam jména: Původní podoba Godstawer znamenalo "sloup (popř. opora) Gotlanďanů", (lidé žijící jižně od Venerského jezera v Jižním Švédsku).

3.8.

Miluše
Původ jména: český
Význam jména: Jde nejspíš o domáckou podobu k Miloslava, ale může jít o samostatně vytvořené jméno příponou -uše k přídavnému jménu je složkou mil- jako např. milý.

4.8.

Dominik
Původ jména: latinský
Význam jména: Základem je podstatné jméno dominus "pán". Význam jména je tedy "pánův".

5.8.

Kristián
Původ jména: řecký
Význam jména: Řecké christianus znamená "pokřtěný, křesťan". Českou starobylou podobou je Kříštan.

6.8.

Oldřiška
Původ jména: germánský
Význam jména: Ženská obdoba k Oldřich, což je podoba staroměneckého Uodalrích. První složka uodalo znamená "dědičný statek", druhá reich "bohatý". Význam jména je tedy "dědičným statkem bohatý".

7.8.

Lada
Původ jména: slovanský
Význam jména: Význam jména se dáva do souvislosti se staročeským označením ženy lada "dívka, panna".

8.8.

Soběslav
Původ jména: západoslovanský
Význam jména: Soběslav, obě složky jsou jasné "sobě slavný, sám si vytvořit slávu".

8.8.

Soběbor
Původ jména: slovanský
Význam jména: Soběbor, první složka "sobě" je stejná, druhá -bor vznikla z borba "bojovat". Význam jména "má svůj boj"

9.8.

Roman
Původ jména: latinský
Význam jména: Vznikla z obecného latinského přídavného jména romanus "římský". Význam jména, je "ten, kdo má římské občanství".

10.8.

Vavřinec
Původ jména: latinský
Význam jména: Česká podoba k latinskému jménu "Lauretius". Význam laureát "ozdobený vavřínovým věncem".

11.8.

Zuzana
Původ jména: hebrejský
Význam jména: Vychází z hebrejského šošanná "lilie".

12.8.

Klára
Původ jména: latinský
Význam jména: Z obecného latinského clara, česky "jasná"

13.8.

Alena
Původ jména: aramejský
Význam jména: Alena je zkráceně Magd-alena, přičemž Magdala znamená ?věž?. Z obecného pojmenování magdala vzniklo město na břehu Generejského jezera. Význam jména je může tedy být ?magdalská, z magdaly přicházející?.

14.8.

Alan, Elen
Původ jména: keltský
Význam jména: Jméno nejasného významu, vykládá se jako ?soulad, svornost?.

15.8.

Hana
Původ jména: hebrejský
Význam jména: Základem je hebrejské jméno Jochánán. Význam jména je ?Jahve se smiloval, Jahve se sklonil?.

16.8.

Jáchym
Původ jména: hebrejský
Význam jména: Základem je hebrejské jméno J(eo)ojágím ? Jógáním, které znamená ?Jehova (ho) postaví, Bohem (bude) vyvýšen.

17.8.

Petra
Původ jména: řecký
Význam jména: Ženská podoba k Petr. Jedná se ovšem o řecký překlad aramejského jména Kéfas. Aramejské kephá a řecké petrá znamená ?skála?.

18.8.

Helena
Původ jména: řecký
Význam jména: Základem je řecké heléne, což znamená ?pochodeň ze svazku rákosí?. Význam jména je ?světlo, pochodeň v temnotách?.

19.8.

Ludvík
Původ jména: germánské
Význam jména: Původ ze staroněmeckého jména Hlútwít. První složka hlút znamená ?slavný?, druhá část wít se překládá jako ?boj?. Význam jména je tedy ?slavný boj, slavný bojem?.

20.8.

Bernard
Původ jména: německé
Význam jména: Pochází z německého Bernhard, první složka Bär znamená "medvěd". Význam jména je "statný (tvrdý) jako medvěd".

21.8.

Johana
Původ jména: hebrejské
Význam jména: Ženský protějšek k Johan. První část jména označuje zkráceně židovského boha a druhá znamená "sklonit se, smilovat se".

22.8.

Bohuslav
Původ jména: slovanské
Význam jména: Význam jména je "bohu (budiž) sláva".

23.8.

Sandra
Původ jména: latinské
Význam jména: Osamostatnělá domácká podoba k Alexandra. Alexandra původně znamená "ochránkyně mužů".

24.8.

Bartoloměj
Původ jména: aramejské
Význam jména: podle jednoho z apoštolů, celým jménem Natanael Bartoloměj. Natanel znamená "bůh dal" a bartoloměj vychází z bar Talmai co znamená "syn Tajmajův".

25.8.

Radim
Původ jména: slovanské
Význam jména: Zkrácenina od Radimir nebo Radmir. První složka je ze slovesa raděti "starat se" druhá mir "shromáždění, územní uspořádání". Význam jména byl původně, "ten kdo řídí shromáždění", později je jméno chápáno jako"radostný".

26.8.

Luděk
Původ jména: germánské
Význam jména: Varianta německého jména Hlútwít, což "znamená slavný boj(ovník), slavný v boji".

27.8.

Otakar
Původ jména: německé
Význam jména: Základem je německé jméno Odowakar, kde první složka Odo znamená "majetek, blaho" a druhá wakar znamená "hlídat". Význam je "majetek střežící, majetek zachovávající".

28.8.

August
Původ jména: latinské
Význam jména: Základem latinské Augustinus, jehož význam je "Augustovi patřící". Latinsky augustus znamená "vznešený".

29.8.

Evelína
Původ jména: keltské
Význam jména: Jméno anglické, keltského původu s významen "radost", keltsky Eiblin.

30.8.

Vladěna
Původ jména: slovanské
Význam jména: Jde o českou variantu jihoslovanského Vladana. Význam jména je "ta, která vládne, vládkyně".

31.8.

Pavlína
Původ jména: latinské
Význam jména: Základem je Paulus, což znamená "malý".

1.9.

Linda
Původ jména: nejasné
Význam jména: Jméno Linda se někdy hodnotí jako španělská linda "krásná", jindy německý lind "jemný, mírný", nebo Linde "lípa".

1.9.

Samuel
Původ jména: hebrejské
Význam jména: Základ jména Samuel je v hebrejském S(a)múél, což znamená "jméno boží".

2.9.

Adéla
Původ jména: germánské
Význam jména: Jméno je osamostatnělá zkrácenina Adalhain. Význam jména je "přední, pěkné, vznešené postavy".

3.9.

Bronislav
Původ jména: slovanský
Význam jména: Varianta jména Branislav, kde první složka znamená "bitva", druhá část se vykládá jako "slavný". Význam jména je "slavný v boji, slavný bojovník".

4.9.

Jindřiška
Původ jména: německý
Význam jména: Ženská. podoba k Jindřich z původního německého Heinrich. První složka Heim znamená "domov", druhá ríhhi "vladce". Význam jména "pán, vládce domu (otčiny)".

5.9.

Boris
Původ jména: slovanský
Význam jména: Vykládá se jako Borislav, tj. "bojem slavný", nebo Borimír, tj. "bojuj se světem za mír" nebo "podněcuj svět". Někdy se hodnotí i jako zkrácenina jména bulharského vládce Bogorise (z mongol. bogori -"malý").

6.9.

Boleslav
Původ jména: slovanský
Význam jména: Jméno pravoslavného původu, první složka bolje, znamená "velko-, vysoko" a drudá -slav "slavný. Význam jména je tedy "více slávy, slavný, velkoslavný".

7.9.

Regína
Původ jména: latinský
Význam jména: Pochází z latinského regina, což znamená "královna".

8.9.

Mariana
Původ jména: latinský
Význam jména: Nejčastěji se hodnotí jako složenina jmen Marie a Anna, někdy se považuje i za ženskou podobu k jménu Marian, které znamená "náležející k rodu Mariů".

9.9.

Daniela
Původ jména: hebrejský
Význam jména: Ženská podoba k Daniel. Význam jména je "Bůh je můj soudce".

10.9.

Irma
Původ jména: německý
Význam jména: Zkrácenina jmen začínajících Irm- jako Irmgard, Irmtraud, znamená "velká , silná, pevná".

11.9.

Denisa
Původ jména: řecký
Význam jména: Původem řecké jméno přejaté z francouzštiny. Je to ženská podoba k Denis, u něhož je základem řecký bůh Dionýsos. Vykládá se tedy jako "bůh vína", popř. "božské dítě".

12.9.

Marie
Původ jména: egyptsko- hebrejský
Význam jména: Jméno nejasného významu, jeho základní hebrejské podobě Miriam (hebrejsky Mirjam) se často přisuzuje původ egyptský (z egyptského - koptského merit amm) a vykládá se jako "milovaná bohem". Z aramejské podoby Marjam se někdy odvozuje význam "kapka moře".

13.9.

Lubor
Původ jména: slovanský
Význam jména: staročeské jméno odvozené ze slovanského základu lub-, ze kterého ( hláskové změně u-i) vzniklo "libý". Význam jména je tedy "libý, líbezný".

14.9.

Radka
Původ jména: latinský
Význam jména: Původem osamostatnělá domácká podoba slovankých jmen začínajících na Rad- (Radmila, Radoslava apod.), popř. na -rada končících (Ctirada apod.). Je to ženská podoba k Radek a vykládá se jako "radostná, radující se".

15.9.

Jolana
Původ jména: latinský
Význam jména: Nejčastěji se vykládá buď jako slovenská varianta Jeleny/Helena, tj. "světlo", nebo jako jméno vzniklé ze starého maďarského Jóleán ( = jó leány), tj. "dobrá, správná dívka".

16.9.

Ludmila
Původ jména: slovanský
Význam jména: Starší tvar jména Lidmila. Ludmila je staré slovanské jméno a znamená "lidu milá".

17.9.

Naděžda
Původ jména: ruský
Význam jména: Jméno staroslověnského původu vzniklo jako doslovný překlad řeckého Elpis (naděje), význam jména je tedy "naděje".

18.9.

Kryštof
Původ jména: řecký
Význam jména: Základem je řecké Christóphoros, které znamená "nositel Krista, Kristonoš". Význam jména "muž nesoucí Kristy v mysli, vyznávající Kristovo učení".

19.9.

Zita
Původ jména: italský
Význam jména: Jméno má nejasný význam, nejčastěji se vykládá jako zkrácenina jména Felicita, které znamená "štěstí, úspěch".

20.9.

Oleg
Původ jména: ruský
Význam jména: Ruské jméno skandinávského původu. Souvisí se staroskandinávským Helgi, které znamená "svatý, spásu přinášející".

21.9.

Matouš
Původ jména: hebrejský
Význam jména: Stejně jako Matěj pochází z hebrejského Matti th jah(u), znamená "dar boží".

22.9.

Darina
Původ jména: jihoslovanský
Význam jména: Vykládá se buď jako "dar, dáreček", nebo jako obdoba jména. Darie.

23.9.

Berta
Původ jména: německé
Význam jména: Pochází ze staroněmeckého Berahta, význam jména je "zářící, skvělá".

24.9.

Jaromír
Původ jména: slovanské
Význam jména: Jaryj znamenalo "prudký, bujný, silný", mír se vykládá jako "mírný, mírnící". Význam jména je tedy "slavný silou, bujností, slavící jaro" (popř. i "silný bojovník") nebo "sílu, prudkost usměrňující".

25.9.

Zlata
Původ jména: slovanské
Význam jména: Je variantou jména Zlatuše, znamená "statný, odvážný".

26.9.

Andrea
Původ jména: řecké
Význam jména: Jméno přejaté prostřednictvím francouzštiny, ženská. podoba k Adnrej, což znamená znamená "mužný, statný, odvážný".

27.9.

Jonáš
Původ jména: hebrejské
Význam jména: Biblické jméno, rozšířené prostřednictvím řečtiny, jehož základem je hebrejské Jónáh. Jeho význam je "holub".

28.9.

Václav
Původ jména: české
Význam jména: České jméno slovanského původu. staročeské Veceslav znamená "více slavný".

29.9.

Michal
Původ jména: hebrejské
Význam jména: Biblické jméno, vychází z hebrejského Mi-cha-él a znamená "kdo (je) jako bůh, podobný bohu?".

30.9.

Jeroným
Původ jména: řecký
Význam jména: Jméno řeckého původu (z řec. Hieronymos), znamená "svaté jméno" nebo "muž se svatým jménem".

1.10.

Igor
Původ jména: skandinávský
Význam jména: Ruské jméno skandinávského původu. Staroseverské Yngvarr znamená "bůh Ingve chrání". Yngw je vikingský bůh plodnosti.

2.10.

Olivie, Oliva
Původ jména: latinský
Význam jména: Vychází z latinského slova "oliva", z nějž pochází i název pro olej. Mužský protějšek je Olivius, francouzsky Olivier, anglicky Oliver.

3.10.

Bohumil
Původ jména: slovanský
Význam jména: Jméno je překladem řeckého Teofil a latinského Amadeus, znamená "bohu milý".

4.10.

František
Původ jména: italský
Význam jména: Základem je germánské Frank(o), což znamená "svobodný muž". Pochází od Františka z Assisi, kterého otec nazýval "Francesco" pro znalost francouzštiny.

5.10.

Eliška
Původ jména: hebrejský
Význam jména: česká podoba hebrejského jména Elišebah, které se vykládá jako "přísahám na sedm Bohů".

6.10.

Hanuš
Původ jména: německý
Význam jména: Pochází z německého Hannes, domácké podoby jména Johan (české Jan). Základem je hebrejské jméno Jochánán, které se překládá jako "bůh je milostivý".

7.10.

Justýna
Původ jména: latinský
Význam jména: Vzniklo z latinského iustus - "spravedlivý". Mužská podoba jména je Justýn.

8.10.

Věra
Původ jména: slovanský
Význam jména: staročeské Viera, stejně jako ruské Věra znamená "víra".

9.10.

Štefan
Původ jména: řecký
Význam jména: Základem řecké jméno Stephanos, které znamená "věnec".

10.10.

Marina
Původ jména: latinský
Význam jména: Pochází z latinského mare - "moře", mužská podoba jména je Marinus - "námořník".

11.10.

Andrej
Původ jména: řecký
Význam jména: Slovanská podoba řeckého jména Andreás, jehož význam je "mužný". Českou podobou jména je Ondřej.

12.10.

Marcel
Původ jména: latinský
Význam jména: Odvozeno od Marticus, což je přídavné jméno k římskému bohu války Marsovi. Jméno se vykládá jako "bojovník".

13.10.

Renáta
Původ jména: latinský
Význam jména: Odvozuje se z latinského renata, což je "znovu zrozená". V křesťanské víře míněno jako nové duchovní zrození při křtu.

14.10.

Agáta
Původ jména: řecký
Význam jména: Význam jména je "dobrá".

15.10.

Tereza
Původ jména: řecký
Význam jména: Pocházející z ostrova Thery.

16.10.

Havel
Původ jména: latinský
Význam jména: Gal, obyvatel Galie.

17.10.

Hedvika
Původ jména: germánský
Význam jména: Překládá se jako "vítězka v boji".

18.10.

Lukáš
Původ jména: latinský
Význam jména: Pocházející z Lukanie.

19.10.

Michaela
Původ jména: hebrejský
Význam jména: V překladu znamená "kdo je Bůh?".

20.10.

Vendelín
Původ jména: slovanský
Význam jména: "Více slavný", další podoba jména je Václav.

21.10.

Brigita
Původ jména: keltský
Význam jména: Význam jména je "silná".

22.10.

Sabina
Původ jména: latinský
Význam jména: Pocházející ze staroitalského kmene Sabinů, někdy se vykládá podobně jako pragermánští Suebi (později Švábové) jako "lidé svoji".

23.10.

Teodor
Původ jména: řecký
Význam jména: Je to dvouslovné jméno, první část théos se překládá jako "bůh", druhá složka je -dor, srovnání s řeckým dóron - "dar".

24.10.

Nina
Původ jména: řecký
Význam jména: Má různý původ: buď od španělského ninos, což znamená "dítě, panenka" nebo zakladateli asyrského města Ninive, popřípadě zkrácenina jmen zakončených na -nina (Antonína, domácí Anina, Janina).

25.10.

Beáta
Původ jména: latinský
Význam jména: Význam jména je "blažená", v české podobě také Blažena.

26.10.

Erik
Původ jména: skandinávský
Význam jména: První složka jména je z německého Ehre - "čest", druhou lze srovnat se starogermánským ríhhi "vládce", význam je "čestný vládce".

27.10.

Šarlota
Původ jména: germánský
Význam jména: Z francouzštiny přejatá osamostatnělá zdrobnělina jména Karla, základem je staroněmecké kar(a)l s významem "mužský".

27.10.

Zoe
Původ jména: řecký
Význam jména: Význam jména pochází z řeckého zóé, což znamená "život", smyslem příbuzné se jmény Živa, Eva.

28.10.

Šimon
Původ jména: hebrejský
Význam jména: Převzaté z babylónského Šamahúna. Souvisí se slovesem šama(h) - "uslyšel", variantou jména je Simon.

28.10.

Juda
Původ jména: hebrejský
Význam jména: Z hebrejského jména Jehúdhá(h), překládá se jako "velebný (za něhož se děkuje), oslavený", jeho odvozeninou je i jméno Jidáš.

29.10.

Silvie
Původ jména: latinský
Význam jména: Ženský protějšek k mužskému Silvius, pochází z latinského silva - "les", silvius - "lesní". Příbuzné ke jménu Silvestr, česká podoba je Lesana.

30.10.

Tadeáš
Původ jména: semitský
Význam jména: Souvisí s arabským thady, což znamená "prsa", vykládá se také jako "srdce, odvážný", popřípadě "chvála (boha)".

31.10.

Štěpánka
Původ jména: řecký
Význam jména: Ženská zdrobnělá podoba ke jménu Štěpán, základem řecké Stephanos, jehož význam je "ověnčený, oslavený vítěz". Další podoba jména je Štefanie, česky Věnceslava.

1.11.

Felix
Původ jména: latinský
Význam jména: Latinské felix znamená "štěstí, šťastný", ženský protějšek jména je Felicie nebo Felicita(s).

2.11.

Památka zesnulých
Původ jména: keltský
Význam jména: Tradice keltského samainu, konce a začátku hospodářského roku. Podle českého občanského kalendáře vzpomínka na věrné zemřelé, lidově nazývaná "Dušičky".

3.11.

Hubert
Původ jména: německý
Význam jména: První část jména je staroněmecké hugu - "duch, mysl", druhou částí je koncovka -bert, původní beraht - "jasný, skvělý", význam jména je "jasného ducha, skvělé mysli".

4.11.

Karel
Původ jména: germánský
Význam jména: základem germánské karlaz, staroněmecké kar(a)l s významem "muž, chlap", druhá verze jména vede k obecnému pojmu "král", ženská podoba je Karolína

5.11.

Miriam
Původ jména: egyptsko-hebrejský
Význam jména: základem jména je židovské mry-ja(m) s významem "milovaná od boha Jahva", v češtině se uvádí 80 domáckých podob jména, nejrozšířenější je Marie

6.11.

Liběna
Původ jména: slovanský
Význam jména: odvozeno od přídavného jména libý, význam je "libá, milá, příjemná", dalším jménem, pocházejícím ze stejného základu je Líba nebo ruské či jihoslovanské Ljuba

7.11.

Saskie
Původ jména: holandský
Význam jména: má nejasný význam, spojuje se s germánským etnickým jménem Sas, tedy náležící ke kmeni Sasů

8.11.

Bohumír
Původ jména: slovanský
Význam jména: základem je slovanské mir, které znamená nejen "mír", ale přeneseně i "svět", význam jména je tedy "boží soud, boží mírové uspořádání", neměcká verze je Gottfried

9.11.

Bohdan
Původ jména: slovanský
Význam jména: význam jména je "boží dar, bohem daný", svým překladem odpovídá řeckému Theodor

10.11.

Evžen
Původ jména: řecký
Význam jména: pochází z řeckého eugenés "urozený", doslova "blaho-rodý", ženský protějšek je Evženie, Eugenie

11.11.

Martin
Původ jména: latinský
Význam jména: latinské Martinus je přídavné jméno k Mars, což je jméno římského boha války, význam je tedy "martovský, Martův", přeneseně "zasvěcený bohu Martovi, voják" nebo "žena pomáhající vojsku" Martina

12.11.

Benedikt
Původ jména: latinský
Význam jména: pochází z benedictus "požehnaný", popřípadě "blahoslavený", je obdobou řeckého jména Makarios nebo českého Blahoslav, z domácích podob vznikla některá naše příjmení jako Benek, Benda, Beneš ap.

13.11.

Tibor
Původ jména: latinský
Význam jména: odvozeno od Tiburtinec - pocházející z italského města Tibur (dnešní Tivoli), základ slova znamená "čestný", překládá se jako Ctirad, popř. i Chval

14.11.

Sáva
Původ jména: hebrejský
Význam jména: vzniklo z aramejského Sába, Sabbas "děd, stařec", vykládá se také jako "ze Sáby" (tj. z Jemenu, "královna ze Sáby"), další variantou je Sába, obě možnosti jsou mužská jména

15.11.

Leopold
Původ jména: německý
Význam jména: základem jsou staroněmecká jména Liutpald a Liutbald, první složkou jména je Liut - srovnání dnešním německým Leute "lidé", druhou částí je bald - dříve s významem "rychlý, smělý, nebojácný"

16.11.

Otmar
Původ jména: německý
Význam jména: první část jména je ót "majetek, štěstí, blaho", druhá složka mar znamená přeneseně "slavný", význam jména je tedy "majetkem slavný"

17.11.

Mahulena
Původ jména: český
Význam jména: umělecké básnické jméno, známé ze Zeyerova dramatu Radúz a Mahulena, význam je nejasný, možná vytvořeno podle některé domácké podoby Magdalény

18.11.

Romana
Původ jména: latinský
Význam jména: z obecného latinského přídavného jména romanus, což znamená "římský (občan), římská (občanka)", mužský protějšek je Roman

19.11.

Alžběta
Původ jména: hebrejský
Význam jména: česká podoba jména Elíšéwah, což znamená "můj bůh je přísaha, přísahám na svého boha", má mnoho podob např Eliška, Líza, Běta, francouzské Babet(te) nebo Elsa, Izabel(a)

20.11.

Nikola
Původ jména: řecký
Význam jména: základem je řecké Nikóláos, první složka jména niké znamená "vítězství", druhá láós "lid", smyslem příbuzná jména jsou Vítězslav, Viktor, Nikodém, Nikita, Mikuláš

21.11.

Albert
Původ jména: německý
Význam jména: pochází z germánského Adalberaht, první složka adal je v překladu "ušlechtilý, urozený", druhá část beraht znamená "zářící, skvějící se", další variantou jména je Albrecht

22.11.

Cecílie
Původ jména: latinský
Význam jména: z latinského slova cacilius "slepeček", ženský rod je potom caecilia, význam jména je tedy "slepá, krátkozraká", angličané mají i mužský protějšek Cecil

23.11.

Klement
Původ jména: latinský
Význam jména: význam jména je z latinského clemens, 2. pád clementis "vlídný", církevní podoba jména je Kliment

24.11.

Emilie
Původ jména: latinský
Význam jména: pochází z latinského aemulus, což znamená "soutěžící, soupeřící", mužská podoba jména je Emil

25.11.

Kateřina
Původ jména: řecký
Význam jména: význam jména je z řeckého kathará "čistá", přeneseně "cudná, neposkvrněná", může pocházet i ze slova hekateros "kdo jistě zasahuje cíl", jiný výklad uvažuje, že základ slova byl egyptský a znamenal "koruna"

26.11.

Artur
Původ jména: keltský
Význam jména: pochází ze slova arth, což znamená "medvěd", česká verze jména je Artuš, smyslem podobné je i ženské jméno Ursula, starší české Voršila

27.11.

Xenie
Původ jména: řecký
Význam jména: odvozeno od řeckého přídavného jména xeniá, což se překládá jako "pohostinná", slovanské obdoby jmen jsou Hostimila, Hostimíra, Hostislava, Hostivíta

28.11.

René
Původ jména: latinský
Význam jména: význam se odvozuje z latinského renata "znovuzrozená", v křesťanské víře míněno nové duchovní zrození při křtu

29.11.

Zina
Původ jména: řecký
Význam jména: ruská domácká podoba jména Zinaida, pochází z přídavného jména od Zeus (nejvyšší řecký bůh), význam jména je "zérovská", popřípadě "božská"

30.11.

Ondřej
Původ jména: řecký
Význam jména: česká podoba řeckého jména Andreás, význam pochází z andréios "mužný", v našem kalendáři uvedena i slovanská podoba Andrej

1.12.

Iva
Původ jména: germánský
Význam jména: původ jména je dvojznačný: buď domácká zkrácenina k Ivana, ženské podoby k Ivan "bůh je milostivý", nebo lze též jméno hodnotit jako ženskou podobu ke jménu Ivo "tisový luk"

2.12.

Blanka
Původ jména: románský
Význam jména: doslovný význam v románských jazycích je "bílá", domácí ekvivalent je nově Běla, obdobný význam má též Albína

3.12.

Svatoslav
Původ jména: slovanský
Význam jména: první složka jména je praslovanské svet s původním významem "silný", dnes "svatý"; druhá část slav "slavný", význam je tedy "silou slavný", ženský protějšek je Svatoslava

4.12.

Barbora
Původ jména: řecký
Význam jména: odvozeno od řeckého barbaros "cizinec" (odtud naše barbar), původní význam je "brbla, brepta", anglická verze jména je Barbara, rusky Varvara

5.12.

Jitka
Původ jména: hebrejský
Význam jména: od jména náčelníka židovského kmene Jehúdá, biblický tvar Juda, původní význam jména je "za něhož se děkuje, velebený", později se stalo základem pro "Žid"

6.12.

Mikuláš
Původ jména: řecký
Význam jména: základem je řecké Nikoláos, první složka jména je z řeckého niké "vítězství", druhá láos "lid", další varianta je Nikolas, smyslem příbuzná jsou i jména Vítězslav, Viktor, Nikita

7.12.

Benjamín
Původ jména: hebrejský
Význam jména: pochází z hebrejského ben-ja-mín "syn pravé ruky" s významem "milovaný syn", další význam je vázán na biblický příběh o Jakubovi a jeho 12 synech - "nejmladší syn"

8.12.

Květoslava
Původ jména: český
Význam jména: obdoba latinského jména Flóra (Florentia), vykládá se jako "slavící květy" nebo "květy (o)slavená", obdobou je srbské Cavtislava, novější Cvetislava

9.12.

Vratislav
Původ jména: slovanský
Význam jména: význam jména je "vrať slávu, navratitel slávy", bylo to jméno knížecí, v polštině Wrócislaw, z jehož zkráceniny vznikl název města Wroclaw

10.12.

Julie
Původ jména: latinský
Význam jména: ženský podoba k Julius, původní význam jména není zcela jasný, vykládá se jako "vlasatý, zářící, mladý"; jiný výklad je z Jovilius "Jupiterův", přeneseně "božský"

11.12.

Dana
Původ jména: hebrejský
Význam jména: ženský protějšek ke jménu Dan, hebrejské dán znamená "rozsoudil", přeneseně "soudce (soudkyně)"

12.12.

Simona
Původ jména: hebrejský
Význam jména: z francouzštiny přejaté jméno hebrejského původu, odvozeno od jména Šimhón, souvisí se slovesem šama(h) "uslyšel", výklad jména je "slyšící", mužská podoba je Simon, Simeon, v češtině Šimon

13.12.

Lucie
Původ jména: latinský
Význam jména: ženský tvar k Lucius, pochází od slova lux "světlo", význam jména je tedy "světlý, zářící", podobný význam má české Jasna s variantou Jasněna

14.12.

Lýdie
Původ jména: řecký
Význam jména: podle řeckého jména Lydia s významem "pocházející z Lydie", přičemž Lydie se nazývala krajina uprostřed západního pobřeží Malé Asie

15.12.

Radana
Původ jména: slovanský
Význam jména: zkrácenina z Radovana, což znamená "radost přinášející" nebo "radující se", mužská podoba je Radan nebo Radovan

16.12.

Albína
Původ jména: latinský
Význam jména: význam jména je "bělavá" od latinského albus "bílý", je doloženo už latinské příjmení Albinus "bělavý", přeneseně "bělovlasý, českou obdobou jména je Běla, mužský protějšek je Albín

17.12.

Daniel
Původ jména: hebrejský
Význam jména: první složka jména dán znamená "rozsoudit", druhý el "bůh", jméno je tedy vykládáno "mým soudcem je bůh"

18.12.

Miloslav
Původ jména: slovanský
Význam jména: obdoba původem latinského jména Mansvet, vykládá se jako "slavný milostí, slavící milost"

19.12.

Ester
Původ jména: hebrejský
Význam jména: hebrejské jméno přejaté z perštiny, znamená "hvězda", obdoby jména jsou Stela, Aurora, Zora, Jitřenka

20.12.

Dagmar
Původ jména: germánský
Význam jména: zvuková obdoba slovanské Drahomíry, polabské Dargomiry, první složka dag se chápe jako "den", druhá mar "slavný", výnam jména je tedy "slavný den", popřípadě "denice" nebo "Jitřenka"

21.12.

Natálie
Původ jména: latinský
Význam jména: pochází z latinského dies natalis "rodný den", zkráceně natalis "narozeniny", dívky, narozené na den Ježíšova zrození "Christy natalia", dostávaly prestižní jméno Natalia

22.12.

Šimon
Původ jména: hebrejský
Význam jména: souvisí se slovesem šama(h) "uslyšel", význam jména se vykládá jako "slyšící", cizí podoby jména jsou Simeon s variantou Simon

22.12.

Juda
Původ jména: hebrejský
Význam jména: od hebrejského jména Jehúdhá(h), vykládá se jako "velebný, oslavený", odvozeninou je i Jidáš, jméno se stalo základem pro Žid

23.12.

Vlasta
Původ jména: slovanský
Význam jména: původní výklad jména je "majetek, moc, vláda" přeneseně nyní "vlast, otčina", obdobný význam mají i Patricie, Otakara, Oldřiška

24.12.

Adam
Původ jména: hebrejský
Význam jména: biblické symbolické jméno, pochází z hebrejského há-adáma, znamená "pozemšťan, z červené hlíny, z prsti, z humusu", významově stejné je i latinské homo, přeneseně "člověk"

24.12.

Eva
Původ jména: hebrejský
Význam jména: biblické symbolické jméno, jehož význam je "živá", přeneseně potom "životodárná, matka života", významem podobná jsou i řecké Zoé, ruské Zoja, slovanská varianta jména je Živa

25.12.

Ježíš Kristus Nazaretský
Původ jména: hebrejský
Význam jména: Ježíš pochází ze jména Jehóšúa, první složka jména Jeho (Jehova, Jahve) znamená "Hospodin", druhá část šúa "vykupitel", z podoby Jezus vznikla česká zdrobnělina Jezulátko, Kristus je do češtiny převzatá latinská podoba "Pomazaný", příjmení Nazaretský potom vychází z původu ve městě Nazaret v jižní Galileji, kde podle evangelií Ježíš žil

26.12.

Štěpán
Původ jména: řecký
Význam jména: základem je řecké jméno Stephanos, jehož význam je "věnec", což znamená "ten, komu je dán věnec, ověnčený,oslavený, vítěz", obdobou jména je Štefan, české podoby jsou Věnceslav a Vítěslav, cizí Viktor a Zikmund

27.12.

Žaneta
Původ jména: hebrejský
Význam jména: z francouzštiny přejatá podoba původem hebrejského jména Jana, základem je jméno Jochánán, první složka je zkrácené slovo označující boha Židů Jahve "Bůh", druhá je sloveso chánán "sklonit se, smilovat se"

28.12.

Bohumila
Původ jména: řecký
Význam jména: slovanské jméno, obdoba původem řeckého Teofila (ženský protějšek k Teofil), první složka jména je z řeckého theós "bůh", druhá filos "milý", význam jména je "milá bohu"

29.12.

Judita
Původ jména: ugaritský
Význam jména: v dávno vyhynulé ugaršitně (patřící do semitské skupiny stejně jako hebrejšitna) znamená davidu "náčelník", lidová etymologie jej spojuje s hebrejským dód "miláček" a "strýček"

30.12.

David
Původ jména: ugaritský
Význam jména: v dávno vyhynulé ugaršitně (patřící do semitské skupiny stejně jako hebrejšitna) znamená davidu "náčelník", lidová etymologie jej spojuje s hebrejským dód "miláček" a "strýček"

31.12.

Silvestr
Původ jména: latinský
Význam jména: Pocház z latinského silva "les", silvestris "lesní, z lesa pocházející", příbuzné jméno je Silvius s variantami Silvio nebo Silván.
TOPlist